Betoniteollisuus ry
 

Valvonta ja ohjaus

Rakennushankkeen valvonta voidaan jakaa viranomaisvalvontaan ja hankkeen sisäiseen valvontaan. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että työ tehdään lain ja määräysten mukaisesti sekä lopputulos vastaa suunnitelma-asiakirjoissa määriteltyjä tavoitteita ja vaatimuksia sekä hyvää rakentamistapaa. Viranomaisvalvontaa ovat työmaalla tehtävät katselmukset ja tarkastukset hankkeen eri vaiheissa.

Hankkeen sisäinen valvonta ja ohjaus kohdistuu hankkeen aikatauluun, kustannuksiin, turvallisuuteen sekä työsuoritusten toteutukseen, valmiin työn laatuun ja sopimuksen mukaisuuteen. Jos puutteita ja laiminlyöntejä havaitaan, tulee ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Hankkeen sisäisestä valvonnasta vastaa työmaan vastaava työnjohtaja tai mahdollisesti hankkeeseen palkattu valvoja. Vastaavan työnjohtajan tehtävä on huolehtia töiden yhteensovittamisesta ja urakoitsijoiden yhteistoiminnasta työmaalla. Lisäksi hän huolehtii mm. työmaakokousten, aloituspalaverien, työkohteiden vastaanottojen, mallitöiden, erilaisten tarkastusten, mittausten ja kokeiden tekemisestä sekä dokumentoinnista. Vastaava työnjohtaja koordinoi myös työmaalla tapahtuvaa viranomaisvalvontaa. Hän huolehtii mm. siitä, että rakennusluvassa tai rakennusvalvonnan aloituskokouksessa määrätyt katselmukset ja tarkastukset pidetään oikea-aikaisesti.

Valvoja toimii rakennuttajan edunvalvojana. Hän huolehtii, että hanke etenee aikataulun mukaan, pysyy budjetissa sekä työsuoritukset ja valmis työ vastaavat sitä mistä on sovittu. Valvonnalla ei voida vaatia tehtäväksi työtä enempää tai paremmin kuin mistä sopimuksessa on sovittu, mutta valvonta ei myöskään saa tinkiä asiakirjoissa esitetyistä vaatimuksista. Valvonnan tulee tarkkailla mm. työmaan turvallisuustasoa. Mikäli turvallisuusriskejä havaitaan korjaaviin toimenpiteisiin pitää ryhtyä välittömästi.

Työmaan tarkastusasiakirjaan merkitään kaikki hankeen aikana pidetyt katselmukset ja tarkastukset. Tarkastusasiakirjan ylläpidosta vastaa vastaava työnjohtaja, pääurakoitsija tai rakennuttaja. Lisäksi työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään havaintoja ja tietoja työmaan olosuhteista, hankinnoista ja työsuorituksista.

Uudisrakentamisen katselmuksia ja tarkastuksia

 • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen ennen rakentamiseen ryhtymistä
 • Aloituskokous ennen rakentamisen aloitusta rakennuspaikalla suunnitelmien toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi
 • Pohjakatselmus, kun perustuksen kaivaminen ja louhinta on tehty
 • Sijaintikatselmus, kun rakennuksen perustustyöt tai sitä vastaava rakentamisvaihe on valmis
 • Salaojakatselmus, kun salaojat on asennettu, kuitenkin ennen peittämistä
 • Perustuskatselmus ennen täyttötöitä, kun perustustyö on loppuun saatettu
 • Rakennekatselmus, kun rakennuksen kantavat rakenteet ovat valmiit ja vielä näkyvissä
 • Hormikatselmus, kun hormit on muurattu tai muuten valmiit, kuitenkin ennen hormien rappausta
 • Pintavesikatselmus, kun tontin pinta on suunnitelmien mukaan muotoiltu ja kattosekä pintavesien pois johtaminen järjestetty
 • Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset, kun lämmityslaitteistot, vesi- ja viemärilaitteistot, ilmanvaihtolaitteistot ja savuhormit on tehty, mitattu ja säädetty LVI-lopputarkastus, josta kirjoitetaan todistu
 • Sähkötarkastus
 • Urakoitsijan tekemä käyttöönottotarkastus
 • Lämmityslaitteiston katselmus, kun öljylämmityslaitteisto tai kaukolämmönvaihdin on asennettu
 • Osaloppukatselmus (käyttöönottokatselmus) ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottamista
 • Loppukatselmus, rakennuksen ja piha-alueiden valmistuttua, jolloin kaikki rakennuslupapäätöksessä mainitut katselmukset on pidetty

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.