Betoniteollisuus ry
 

Hankkeen osapuolet

Rakennushankkeeseen osallistuu useita eri osapuolia, joiden rooleista, osapuolten välisistä suhteista ja tehtävistä rakennushankkeeseen ryhtyvän on hyvä olla tietoinen. Rakennushankkeen keskeisin osapuoli on rakennushankkeeseen ryhtyvä eli itse rakennuttaja.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuttajan tulee huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaan. Rakennuttaja vastaa siis hankkeeseen liittyvästä päätöksenteosta ja hankkeen johtamisesta.

Muita hankkeen osapuolia, tehtäviä ja vastuita

Rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti

Huolehtii siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaan

 • Hankkii hankkeeseen tarvittavat asiantuntijat (pääsuunnittelija, turvallisuus- koordinaattori, suunnittelijat, urakoitsijat, valvoja, materiaalitoimittajat)
 • Vastaa hankkeen tiedotuksesta
 • Hankkii lainvoimaisen rakennusluvan
 • Järjestää hankkeen aloituskokouksen
 • Johtaa ja valvoo rakennushanketta

Pääsuunnittelija

Vastaa suunnittelun koordinoinnista ja siitä että suunnitelmat ovat virheettömiä, yhteensopivia, ristiriidattomia ja että kunkin suunnittelualan toisille asettamat reunaehdot ja lähtöarvot on otettu huomioon.

Suunnittelijat

Kukin erityisalan suunnittelija laatii hankkeeseen vaadittavat erityissuunnitelmat sekä tarkistaa niiden ristiriidattomuuden muihin suunnitelmiin nähden.

Vastaava työnjohtaja

Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla tehtävään soveltuva, vähintään rakennusmestarin tutkinto sekä riittävä kokemus rakennusalalta hankkeen laajuus ja laatu huomioon ottaen. Sama henkilö voi toimia pääsuunnittelijana ja vastaavana työnjohtajana. Myös rakennuttaja voi toimia vastaavana työnjohtajana.

Vastuita ja tehtäviä ovat:

 • Rakentamisen aloittaminen ilmoitetaan rakennusvalvontaan
 • Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
 • Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta
 • Rakennusluvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa.
 • Aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet suoritetaan asianmukaisissa työvaiheissa.
 • Osallistuu katselmuksiin ja tarkastuksiin.
 • Rakennustyömaalla on käytettävissä tarvittavat asiakirjat, hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla olevan rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat
 • Rakennustuotteet ovat työselostuksen ja määräysten mukaisia, rakennustarvikkeet ja -tuotteet ovat CE –merkittyjä ja niillä on tarvittavat laatuasiakirjat
 • Rakennustyössä noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä
 • Pitää työmaapöytäkirjaa ja työmaan tarkastusasiakirjaa sekä täyttää osaltaan työmaan käyttö- ja huolto-ohjetta.

Valvoja

Edustaa rakennuttajaa työmaalla. Valvoo, että rakennustyö etenee suunnitelmien, sopimuksen ja aikataulun mukaisesti. Valvoja tehtäviin kuuluu myös työmaakokouksiin, katselmuksiin ja tarkastuksiin osallistuminen.

Urakoitsijat

Tekevät sopimusten mukaisen rakennustyön. Urakoitsijoiden sopimukseen voidaan sisällyttää tarvittaessa myös materiaalihankintoja ja suunnittelua.

Materiaalitoimittaja

Toimittaa materiaalit ja avustaa suunnittelussa sopimusten mukaan.

Viranomaiset

Valvovat lakien, asetusten, eri asteisten kaavojen, yleisten ja paikallisten määräysten, ohjeiden ja normien pohjalta suunnittelua ja rakentamista.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.