Betoniteollisuus ry
 

Perustusten suunnittelu

Perustusten tehtävä on siirtää rakennuksen ja sen käytöstä aiheutuvat kuormat kantavalle maapohjalle, estää kosteuden ja haitallisten aineiden pääsy rakennuksen sisälle sekä toimia lämpöä eristävänä rakenteena.

Perustamistapoja on useita ja valintaan vaikuttavia seikkoja ovat mm. rakennuspaikan sijainti, rakennuspohjan kantavuus, maaston muoto ja korkeussuhteet, perustuksiin kohdistuvat kuormat sekä arkkitehtoniset seikat. Suunnittelun tärkeimpinä lähtökohtina ovat perustusten moitteeton ja luotettava toiminta niin lujuuden, lämmön ja kosteuseristyksen suhteen koko rakennuksen käyttöiän.

Pientalon perustukset toteutetaan kivirakenteisina rakennuksen rungon päärakennusmateriaalista riippumatta. Betoni- ja kevytsorabetoniharkkoperustukset kestävät hyvin maaperän kosteutta ja mikro-organismeja sekä toistuvasta jäätymisestä ja sulamisesta aiheutuvia rasituksia. Pientalon perustusten rakenneratkaisut valitaan rakennuspaikan maanpinnan korkeussuhteiden, maaperän kantavuuden ja talon kantavien rakenteiden sekä niiden kuormitusten mukaan. Kellarittomissa pientaloissa käytetään yleensä matalaperustuksia, joiden suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon routasuojaus perusmaan maalajin routivuuden ja paikkakunnan pakkasmäärien mukaan. Matalaenergia- ja passiivienergiataloratkaisuissa routasuojauksen oikea mitoitus on erityisen tärkeää, jotta vältyttäisiin perustusten routavaurioilta.

Rakennuspaikan kunnollinen salaojitus ja käyttötarkoitukseen soveltuvat täytemaakerrokset ovat välttämättömiä rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta. Kosteusongelmien poistaminen jälkikäteen voi johtaa erittäin kalliisiin korjaustoimiin. Tuleva ilmastonmuutos tulee jo nyt ottaa huomioon, kun suunnitellaan ratkaisuja rakennuspaikan kuivatukseen sekä sade ja sulamisvesien pois johtamiseen. Ennusteiden mukaan sateiden määrä lisääntyy noin 20 %, mikä vaikuttaa mm. pohjaveden korkeuteen ja edelleen perustamistason määrittämiseen. Rankkasateiden ja kuivien kausien määrä lisääntyy, mikä vaikuttaa sade- ja sulamisvesien pois johtamiseen liittyviin suunnitteluratkaisuihin.

Pientalojen perustamistaso valitaan siten, että anturan alapinta on riittävällä varmuudella pohjavedenpinnan yläpuolella. Ilmastonmuutokseen tulee varautua ja pyrkiä arvioimaan pohjavedenpinnan mahdollista nousua erityisesti alavilla mailla rakennuksen suunnitellun elinkaaren aikana.

Kapillaarinen vedennousu perustusrakenteisiin estetään kapillaarista vedennousua estävillä rakennekerroksilla (kapillaarikiviaines) ja kapillaarikatkoilla (yleensä bitumikermikaistat).

Pientalon perustusten suunnittelussa tulee aina ottaa huomioon radonkaasun mahdollinen esiintyminen rakennuksen alla olevassa maaperässä. Varautuminen radonhaittaan jo rakennusvaiheessa vähentää merkittävästi korjaustarvetta radonin mahdollisille haitoille rakennuksen käyttöönoton jälkeen.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.