Betoniteollisuus ry
 

Muottiharkkorakenteiden mitoitus

Muottiharkkorakenteet suunnitellaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B9 mukaisesti. Todennäköisesti jollain aikavälillä ohjeet ohjeet tulevat perustumaan betonirakenteiden eurokoodiin SFS-EN1992-1-1, mutta aikataulu muutokselle ei ole toistaiseksi tiedossa.

liite_2016_kansi2_rgb

Muottiharkkorakenteiden mitoitusohje

Yleistä mitoitusohjeesta

Nämä ohjeet perustuvat Ympäristöministeriön 1.10.1993 antamaan ohjeeseen ”Betoniharkkorakenteet, Suomen rakentamismääräyskokoelma osa B9”. Ohje antaa mahdollisuuden ottaa huomioon rakenteiden mitoituksessa muottiharkon rakenteellista lujuutta lisäävän vaikutuksen määrätyissä tilanteissa. Tällä hetkellä eurooppalaiset standardit eivät anna tähän mahdollisuutta, vaan muottiharkon oletetaan toimivan rakenteessa ainoastaan rakentamisaikaisena muottina. Eurooppalaisten standardien mukaan muottiharkon ominaisuuksia voidaan kuitenkin hyödyntää, kun määritetään rakenteen palonkestävyyttä ja ääneneristävyyttä sekä säilyvyyttä.

Mikäli muottiharkkoa ei oteta rakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa kantavana rakenteena huomioon, mitoitetaan rakenne paikalla valettuna betoni- tai teräsbetonirakenteena tavanomaiseen tapaan eurokoodien ja näihin liittyvien kansallisten soveltamisohjeiden mukaan.

Muottiharkot ovat CE -merkittyjä standardin SFS-EN 15435: Betonivalmisosat. Muottiharkot normaalipainoisesta ja kevytkiviainesbetonista -mukaan.

CE -merkintä koskee vain harkon toimintaa muottina.

Harkkojen onteloiden valuun käytetty betoni on normaalipainoista ja betonin tulee täyttää lujuudelle ja muille mekaanisille ominaisuuksille sekä säilyvyydelle käyttökohteessa asetetut vaatimukset. Betonin koostumuksen valinnassa ja valussa noudatetaan harkkovalmistajan antamia ohjeita.

Rakenteiden suunnittelussa kuormitukset määritetään SRakMk B1. Rakenteiden varmuus ja kuormitukset. Määräykset 1998 –mukaan.

Laskentaperusteista

SRakMK B9 mukaisessa rakenteiden mitoituksessa oletetaan rakenteen teholliseksi poikkileikkaukseksi betonivalun ja harkon poikkikannasten muodostama keskialue harkon kuorien välissä. Tähän voidaan tehdä seuraavat poikkeukset

  • Puristetun rakenteen epäkeskisyyttä ja nurjahduspituuden suhdetta rakenteen paksuuteen laskettaessa saadaan myös muottiharkon kuoret ottaa mukaan rakenteen paksuuteen
  • Juoksulimitetyn vaakasuuntaan kantavan seinän mitoituksessa taivutusmomentille saadaan puristusvyöhykkeeseen ottaa mukaan puolet kuoren paksuudesta

Rakenteen mittoina käytetään nimellismittoja.

Rakenteiden jännemitoiksi otaksutaan tukien keskiöiden etäisyydet sekä seinien ja pilareiden korkeudeksi niiden vapaa korkeus. Jännemitan ei tarvitse kuitenkaan olla suurempi kuin1,05xtukien vapaa väli.

Voimasuureiden jakautuminen lasketaan kimmoteoriaa käyttäen. Jatkuvissa raudoitetuissa rakenteissa voidaan kimmoteorian mukaisesta taivutusmomenttien jakautumisesta poiketa 20 %, kun muut voimasuureet korjataan muuttunutta jakautumaa vastaavasti.

Rakenteet suunnitellaan ja mitoitetaan sekä murto- että käyttörajatilat huomioon ottaen.

 

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.