Betoniteollisuus ry
 

Urakkatarjoukset

Valtaosa kivitalohankinnoista tehdään Suomessa pakettimuotoisesti. Halutessaan tilata harkkotalopaketin rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa ottaa yhteyttä kivitalomyyntipisteisiin ja pyytää materiaalien osalta tarjouksia omaan kohteeseensa. Myyntipisteistä saa myös tietoja urakoitsijoista, joilta voi pyytää urakkatarjouksia työsuorituksista.

Keskeisistä urakkasuorituksista ja materiaalitoimituksista tulee pyytää tarjoukset usealta urakoitsijalta ja materiaalitoimittajalta. Kivitalopakettien osalta tarjouspyyntö voidaan korvata tarjoussisältöpalaverilla, jossa käydään läpi asiakkaan tarpeet ja tämän perusteella kivitalovalmistaja tekee tarjouksen. Vaihtoehtoisesti rakennuttaja voi lähettää tarjouspyyntöjä eri harkkotoimittajille. Tarjouspyynnön tulee olla yksikäsitteinen ja yksityiskohtainen ja se tulee lähettää samanlaisesti kaikille urakoitsijoille tai materiaalitoimittajille. Tarjouspyynnön mallina voi käyttää esimerkiksi RT-kortistossa julkaistuja malleja.

Tarjouspyynnöstä tulee käydä ilmi kaikki oleelliset tiedot urakkakokonaisuuden tarjouslaskentaa varten kuten riittävät suunnitelmat kohteesta, yksiselitteinen ja kattava urakan sisältö, laajuustiedot ja hankkeen laatutaso. Tarjouspyynnöstä tulee käydä ilmi myös rakennuttajan tiedot, yhteyshenkilön tiedot, rakennuskohde, tarjouksen sisältö, tarjouksen jättö- ja voimassaoloaika. Mukaan liitetään tarvittavat suunnitelma-asiakirjat. Näiden tulee olla nk. työ- tai toteutuspiirustuksia eikä rakennusluvan hakemista varten laadittuja nk. lupakuvia. Tarjoukseen voidaan liittää valmiiksi muotoiltu tarjouspohja, johon tarjouksen antaja täyttää pyydetyt tiedot.

Urakkatarjouspyynnössä voidaan pyytää kokonaishinnan lisäksi yksikköhintoja urakkaan kuuluvista töistä ja erillishintoja urakan ulkopuolisista töistä. Tarvittaessa mukaan liitetään yksikköhintaluettelo urakoitsijan täytettäväksi, jolloin näitä tietoja voidaan käyttää lähtökohtana lisä- ja muutostöistä sovittaessa.

Tarjousten vertailu

Tarjousten sisältöjä, tarjoussummia ja ilmoitettuja yksikköhintoja vertaillaan keskenään. Tarjouksen laatija on voinut poiketa tarjouspyynnöstä, joten summat eivät välttämättä ole sellaisenaan vertailukelpoisia. Urakka- ja yksikköhinnan ohella tulee arvioida myös urakoitsijan kykyä selviytyä suunnitellusta urakasta resurssien, ammattitaidon ja yhteistyön kannalta. Näytöt urakoitsijan luotettavuudesta ja sitoutumisesta hankkeen aikatauluun tulee ottaa huomioon valinnassa. Vertailussa kannattaa ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon urakoitsijan esittämät suositukset tai referenssikohteet. On myös syytä tarkistaa urakoitsijan luottotiedot ja yrityksen ikä. Tarjousten summia tulee verrata kustannuslaskelmassa varattuun summaan. Mikäli tarjoukset ylittävät kustannuslaskelman summan, tulee miettiä keinoja, joilla kustannuksia voitaisiin alentaa. Tarvittaessa voidaan järjestää uusi tarjouspyyntökierros tai tarjouspyyntöpalaveri.

Sopimusten laadinta

Valitun urakoitsijan kanssa järjestetään urakkaneuvottelu, jossa varmistetaan yhteisymmärrys työn sisällöstä, siihen mahdollisesti haluttavista muutoksista, niiden hintavaikutuksista, aikataulusta ja työn laatuvaatimuksista. Sopimuksella vahvistetaan, että molemmilla on sama käsitys työn sisällöstä, aikataulusta ja laatutasosta ja että molemmat osapuolet sitoutuvat sopimukseen.

Jos rakennuttajalla ei ole kokemusta sopimusten laatimisesta, voi olla tarpeen pyytää esimerkiksi vastaavaa työnjohtajaa mukaan tarjouspyyntöjen laadintaan, tarjousten vertailuun, sopimusneuvotteluihin ja sopimuksen laadintaan.

Sopimukseen kootaan liitteiksi tarjouspyynnön liitteenä olleet ja muut tarvittavat asiakirjat tai niihin voidaan viitata piirustusnumeroiden ja muutospäivämäärien avulla. Sopimuksia tehdään kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Sopimusmalleja löytyy mm. RT-kortistosta. Olennaista on, että sopimukseen kirjataan urakan laajuus, urakkaan kuuluvat materiaalit ja työmaatekniikka, urakan aikataulu välitavoitteineen, maksuerätaulukko, rakennusaikainen vakuus, rakentajan vastuuvakuutus, yhteiskunnallisten velvoitteiden suoritustodistukset, työn valvoja, suunnitelmamuutoksista sopiminen, viivästyssakot sekä takuuaika ja takuuajan vakuudet sekä lisä- ja muutostyökäytännöt.

 

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.