Betoniteollisuus ry
 

Hankkeen kustannukset

Pientalon kustannukset syntyvät työn, materiaalien, kaluston, koneiden, energian ja pääoman käytöstä. Lisäksi tulevat erilaiset liittymismaksut (kuten vesi- ja viemäri) sekä verot ja veroluontoiset maksut. Rakentamisen kustannukset konkretisoituvat hankinta- ja rakentamisvaiheessa, mutta kustannukset määräytyvät jo suunnitteluvaiheessa. Tästä syystä suunnitteluvaiheessa on tärkeää ylläpitää kustannuslaskelmaa, jolloin voidaan arvioida eri vaihtoehtojen ja ratkaisujen vaikutusta koko hankkeen kustannuksiin.

Suunnittelu- ja hankintapäätöksiä tehtäessä tulee ottaa huomioon myös valintojen vaikutukset rakennuksen käytönaikaisiin kustannuksiin. Materiaalien kestävyydellä, huoltotarpeella sekä energia- ja käyttökulujen suuruudella on suuri merkitys asumisen aikaisiin kuluihin.

Pientalohankkeessa merkittävimpiä kustannuseriä ovat runko- ja vesikattorakenteet, LVIS-työt sekä kalusteet, varusteet ja laitteet. Erilaisten pientalohankkeiden kustannuksia ei kuitenkaan ole helppo vertailla, koska hankkeet ovat keskenään erilaisia ja kustannuksiin vaikuttavat hyvin monet tekijät. Kustannuserot voivat johtua mm. seuraavista syistä:

  • Tila- ja suunnitteluratkaisuista kuten talon koosta, muodosta, talotekniikka- ja lämmitysjärjestelmävalinnoista ja runkomateriaalivalinnoista. Harkkorunko on toteutushinnaltaan jonkin verran kalliimpi kuin vastaava puurunko, mutta kustannusero voi kääntyä harkkorungon eduksi rakennuksen elinkaaren aikana.
  • Rakennuspaikan olosuhteista kuten maarakennus- ja perustustöiden suuruudesta. Erityisesti louhintatyöt nostavat perustuskustannuksia huomattavasti.
  • Hankkeen ajoituksesta ja aikataulusta. Kireä aikataulu ja runkotöiden ajoittuminen talveen nostavat kustannuksia.
  • Toteuttajien kokemus ja ammattitaito
  • Toteutustavasta eli siitä kuinka paljon omaa työtä hankkeeseen käytetään ja kuinka ostettu työ organisoidaan
  • Lopulliset hinnat muodostuvat neuvottelujen tuloksena. Tähän vaikuttavat mm. suhdannetekijät, henkilökohtaiset suhteet sekä neuvottelu- ja sopimustaidot.
Kuva 29. Rakennushankkeen keskimääräiset kustannukset jakautuvat kuvan esittämällä tavalla. Kohdekohtaiset erot voivat kuitenkin olla suuria. Luvut perustuvat nettoalaltaan 170 m2:n indeksitalon kustannuksiin (lähde: Rakennustutkimus RTS Oy).
Rakennushankkeen keskimääräiset kustannukset jakautuvat kuvan esittämällä tavalla. Kohdekohtaiset erot voivat kuitenkin olla suuria. Luvut perustuvat nettoalaltaan 170 m2:n indeksitalon kustannuksiin (lähde: Rakennustutkimus RTS Oy).

Jokainen omakotitalorakennuttaja miettii varmasti, kuinka paljon omaa työpanosta käyttämällä voisi alentaa hankkeen kustannuksia. Käytettävissä olevan ajan ja työn määrää pohtiessa on syytä olla realisti. Hartiapankkirakentamisessa voi omalla työllä säästää enimmillään noin 20…30 % rakennuskustannuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee itse kaikki rakennushankkeen työt, jotka on mahdollista tehdä ilman tiettyä pätevyyttä tai lupia. Hartiapankkirakentamisessa rakennusaikataulu on yleensä muita toteutustapoja pidempi.

Noin puolet hankkeen rakennuskustannuksista, ilman tonttikustannuksia, muodostuu materiaalikuluista. Kustannustietoinen rakennuttaja pyytääkin tarjouksia usealta materiaalivalmistajilta ja urakoitsijoilta. Lisäksi hän pyrkii vaikuttamaan hankkeen sujuvuuteen varmistamalla töiden hyvän aikataulutuksen, yhteensovittamisen sekä materiaalien oikea-aikaisen työmaatoimituksen.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.