Betoniteollisuus ry
 

Materiaalihankinnat

Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi pyytää harkkotoimittajalta tarjouksen ns. harkkotalopaketista. Tyypillisesti paketti sisältää harkot, raudoitteet, laastit, betonit, anturamuotit, ikkunat, vesikaton puutavaran, aluskatteen, vesikatteen, runkomateriaalit ja lämmöneristeet. Harkkotalopaketit eivät sisällä kaikkia rakennushankkeessa tarvittavia materiaaleja. Ne eivät yleensä sisällä myöskään rakennustyötä.

Harkkoja myyvät myös rauta- ja rakennustarvikeliikkeet sekä osa maataloustavaraliikkeistä ympäri Suomea. Esitteitä ja tietoja harkoista sekä harkkorakentamisesta saa harkkovalmistajien internet-sivuilta sekä valmistajien neuvontapisteistä.

Materiaalihankinnoissa noudatetaan samanlaista tarjouspyyntömenettelyä kuin työurakoiden kohdalla. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee laatia materiaalitoimituksen tarjouspyyntö, jossa esitetään vähintään:

  • Tarjoukseen sisällytettävien harkkojen laatu ja määrä harkkotyypeittäin
  • Muut tarjoukseen sisällytettävät materiaalit kuten laastit, raudoitteet, betoni sekä tarjoukseen sisällytettävät tarvikkeet
  • Haluttu toimitusaika reunaehtoineen
  • Tarvittava kuorman purkukalusto
  • Tilaajan ja rakennuskohteen yhteystiedot

Harkkotoimittaja vastaa tarjouspyyntöön tarjouksella, josta käy ilmi mm. toimituksen sisältö, toimitusaika ja -tapa, tarjouksen voimassaolo, hinta ja maksuehdot, kuljetus, vakuutukset sekä muut tarjouksen hyväksyttävyyteen ja tarjousten vertailuun vaikuttavat seikat. Kuljetuskustannukset eivät yleensä sisälly kauppahintaan, ellei harkkotoimittaja ole tarjouksessaan tai muutoin näin ilmoittanut. Toimittajalla on oikeus poiketa yksityiskohdissa tarjouspyynnöstä, mutta tämän tulee käydä ilmi tarjouksesta. Toimittajan tarjous on voimassa yleensä yhden kuukauden ajan sen päiväyksestä, ellei toisin mainita.

Tilaaja eli rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee valinnan eri tarjousten välillä. Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden toimittajan valinnassa vaikuttavat hinnan lisäksi mm. materiaalin laatu, luotettavuus, toimitusaikataulu ja -varmuus. Lisäksi kannattaa tarkistaa, ovatko tuotteet CE-merkittyjä ja standardien mukaisia tai mitä laatutodistuksia tuotteilla on ja kuuluvatko rahtikulut tarjoushintaan. Kaupan katsotaan syntyneen, kun ostaja ja myyjä ovat allekirjoittaneet kauppakirjan tai tilaus on kirjallisesti vahvistettu.

Harkkotoimituksiin sovelletaan betonituotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja (2004).

Harkkojen toimitus työmaalle

Harkot pakataan kuljetuksia varten kuormalavoille, joille mahtuu harkkoja noin 1,5 m³. Harkkojen lukumäärä vaihtelee luonnollisesti harkkotyypin ja koon mukaan. Lavallinen kevytsoraharkkoja painaa noin 1000 kg. Vastaavasti lavallinen muurattavia tai valettavia betoniharkkoja painaa 1000-1400 kg harkkotyypistä riippuen. Rautakaupoissa ja rakennustarvikeliikkeissä myydään harkkoja myös pienemmissä erissä, mutta kaikkia laatuja ei ole aina saatavilla varastossa.

Harkkotoimittaja antaa tilaajalle ohjeet kuljetuksesta, työmaateistä, purkamispaikasta sekä tavaran varastoinnista ja suojauksesta. Tilaajan tulee noudattaa saamiaan ohjeita. Yleensä harkot toimitetaan suoraan rakennuspaikalle lavakuormana, jolloin rakennuspaikalle on tehtävä rekan kantava ajotie sekä varattava harkoille varastoimispaikka, johon lavat lasketaan suoraan kuormasta. Harkkojen nostoihin tulee varata riittävä nostokalusto, jolla kuorma saadaan purettua suunnitelluille paikoille. Autonosturin ulottuma on yleensä noin 6 metriä, joka riittää kuorman purkamiseen auton viereen.

Harkkotoimitukseen on hyvä yhdistää kuivalaastin, muiden rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden toimittaminen työmaalle. Rakennuspaikalla tavaran vastaanottaja tarkistaa materiaalimäärät lavoittain ja arvioi silmämääräisesti harkkojen laadun sekä tekee kuormakirjaan merkinnät havaituista virheistä, puutteista tai kuljetus- ja käsittelyvaurioista.

Harkot kannattaa jakaa tai varastoida työmaalla siten, että tarpeettomia siirtoja rakennustyön aikana vältetään. Esimerkiksi perustusharkot kannattaa jakaa tasaisesti perustuslinjojen läheisyyteen. Laastiasema ja -tarvikkeet puolestaan sijoitetaan siten, että sieltä on mahdollisimman lyhyet ja turvalliset kulkureitit työkohteisiin.

Jos harkkoja nostetaan kantavan laatan päälle, tulee rakennesuunnittelijalta varmistaa, mihin kohtiin ja kuinka pian laatan valun jälkeen harkkoja voidaan varastoida. Yleensä harkot suositellaan varastoitaviksi kantavien väliseinien kohdalle.

Harkot tulee suojata työmaalla sateelta, lumelta, jäältä ja likaantumiselta. Suositeltavaa on levittää suojapeite harkkolavojen päälle niin, että harkoissa mahdollisesti oleva kosteus pääsee tuulettumaan. Peitteen paikallaan pysymisestä tulee huolehtia. Kuivalaasti säilytetään hyvin suojattuna sateelta ja maakosteudelta.

Harkkokivitalo.fi

Sivustoa ylläpitävät Betoniteollisuus ry ja betoni- ja kevytsoraharkkoja Suomessa valmistavat yritykset.

Pyrimme välittämään oikeaa tietoa materiaaleistamme ja niiden käytöstä ja ominaisuuksista.